Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego
§ 1
Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy „Krywałd – Katex” dostępny pod adresem internetowym
www.krywaldkatex.pl, prowadzony jest przez „Krywałd – Katex” spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kurowie wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem KRS 0000033628, o kapitale zakładowym 200 000 00 zł , NIP
7540336977, REGON 530620347.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu
internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na
odległość za pośrednictwem Sklepu.
§ 2
Definicje
1.Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.Sprzedawca – „Krywałd – Katex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Knurowie przy ul. Zwycięstwa 28A , kod pocztowy 44-193, wpisany do Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS 0000033628, o kapitale zakładowym 200 000 00 zł , NIP 75640336977 , REGON
530620347.
3.Klient/Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4.Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5.Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.krywaldkatex.pl
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7.Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.
9.Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11.Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.
Strona | 2
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży
rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o
dzieło.
§ 3
Kontakt ze Sklepem
1.Adres Sprzedawcy: Ul. Zwycięstwa 28 A, 44-193 Knurów.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected].
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 603 774 884.
4. Numer fax Sprzedawcy 32 236 41 25.
5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 92 1020 1068 0000 1602 0341 2814.
6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
podanych w niniejszym paragrafie.
7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 7:00 do 15:00
§ 4
Wymagania techniczne
1. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu. W celu
korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Kupujący
powinien posiadać:
a. dostęp do Internetu, przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie
starszej niż 9.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej 66.0.0 lub Chrome w
wersji nie starszej niż 73.0.3683.86 lub Opera w wersji nie starszej niż
36.0.2130.80
b. włączoną obsługę Java Script,
c. włączoną obsługę plików Cookies,
d. aktywny adres e-mail.
2. Witryna www.krywaldkatex.pl korzysta z plików Cookies. Kupujący może wyrazić
zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu
przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a
także możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do
informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania
zainstalowanego w wykorzystywanym telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.
3. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty
handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania
ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie. Umowa
zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili
złożenia zamówienia. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje
według rzeczywistych cen Towaru z systemu Sprzedawcy, a nie według
zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy.
4. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony przy ul.
Zwycięstwa 28a, 44-193 Knurów.
5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 wraz ze
zmianami).
Strona | 3
§ 5
Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień
przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po
założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie
niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia
bez zakładania Konta.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność strony internetowej
www.krywaldkatex.pl z powodu zdarzeń nadzwyczajnych, w tym siły wyższej i
przerw technicznych.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne
występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz
infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które
uniemożliwiają Kupującemu korzystanie ze strony internetowej www.krywaldkatex.pl
i jej usług.
5. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy
wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze stron www.krywaldkatex.pl a
sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a stroną
www.krywaldkatex.pl
6. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z witryny w sposób zgodny z
obowiązującym prawem, normami społecznymi oraz postanowieniami niniejszego
Regulaminu. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na treść niniejszego
Regulaminu.
7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto w witrynie.
8. Sprzedawca może usunąć Konto Kupującego jeżeli:
a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem
funkcjonowania www.krywaldkatex.pl,
b) działalność jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, nawołuje do przemocy
bądź popełnienia przestępstwa, a także, jeśli narusza prawa osób trzecich,
c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub
związanej z nimi działalności,
d) Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
e) podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości,
co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w
drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Przez obiektywnie
uzasadnione wątpliwości należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej
miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie, jako nazwy
odbiorcy danych fikcyjnych.
9. Oświadczenie o usunięciu Konta zostanie przesłane na podany w Koncie adres e-mail.
10. Ponowna rejestracja Konta jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.
Strona | 4
11. Usunięcie Konta pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży,
chyba że strony postanowią inaczej.
12. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają
podatek VAT).
13. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt
oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o
której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w
tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
14. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze
obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena
będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowej oraz
o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest
podanie następujących danych: imię, nazwisko, dokładny adres, e-mail, oraz nr tel.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie
na adresy podane w § 3.
§ 7
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
koszyka” (lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma
nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać
dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link
przesłany w wiadomości e-mail,
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
Produktu:
a. Przesyłka pocztowa,
b. Przesyłka kurierska,
c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Zwycięstwa 28A, 44-193 Knurów
Strona | 5
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność za pobraniem.
b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
c. Płatności elektroniczne.
3. Złożone zamówienie podlega weryfikacji przez Sprzedawcę pod kontem dostępności
zamówionych produktów. Po dokonaniu weryfikacji potwierdza dostępność
zamówionych przez Kupującego produktów na podany przez niego w procesie
rejestracji adres e-mail lub numer telefonu.
4. Kupujący, podczas składania zamówienia, dokonuje wyboru sposobu płatności
spośród następujących:
a. płatność przy odbiorze do kwoty do 1.000,00 zł – powyżej tej kwoty płatność
przy odbiorze nie jest możliwa;
b. płatność – przedpłata przelewem na numer konta Sprzedawcy;
c. płatność elektroniczna (płatności elektroniczne obsługiwane są przez PayU).
Płatności dokonywane za pośrednictwem PayU, realizowane są przez PayU S.A. z siedzibą w
Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, (60-166 Poznań), KRS 0000274399.
W przypadku wyboru sposobu płatności określonej w ust. 3 pkt b) Kupujący zobowiązany
jest dokonać płatności w ciągu 5 (pięciu) dni po złożeniu zamówienia.
5. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT
obowiązujący w chwili składania zamówienia.
6. Ceny produktów w Sklepie Internetowym nie obejmują kosztów wysyłki. Koszty
wysyłki produktów ponosi Kupujący. Koszty te zostaną wskazane w trakcie składania
zamówienia przez Kupującego. Koszt dostawy jest zależny od ilości zamówionych
Produktów oraz wybranej formy dostawy.
7. Ceny Produktów ustalane są w oparciu o aktualny asortyment i mogą ulegać zmianom,
z zastrzeżeniem, że zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przed dokonaniem
zmiany cen.
8. Etykieta i dane producenta Produktu widoczne na zdjęciu są przykładowe i mogą ulec
zmianie w zależności od dostępności Produktu.
9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT – w zależności od
potrzeb Kupującego.
10. Złożenie zamówienia przez Kupującego przy podanych danych firmy (obowiązujący
NIP) jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności
uzyskania podpisu Kupującego.
11. Minimalne zamówienie to jeden Produkt.
12. Zamówienia można składać na jeden lub wielokrotność jednego Produktu.
13. Dostarczenie zamówionych produktów odbywa się poprzez:
a. Odbiór osobisty w punkcie sprzedaży określonego w § 4 ust. 4 niniejszego
Regulaminu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-
15.00.
b. Doręczenie przez kuriera na adres wskazany w zamówieniu .
14.Zamówienia doręczane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na koszt
Kupującego.
Strona | 6
15. Dostawy w innych godzinach niż podane w ust. 13 i w soboty wymagają dodatkowej
opłaty dla firmy kurierskiej i mogą być ustalane indywidualnie na prośbę
Kupującego zgłoszoną telefonicznie lub na adres e-mail.
16. Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji zawartości przesyłki, co do jej stanu i
zgodności z zamówieniem.
§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie
internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do
dokonania płatności w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do
dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie
wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem
ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania
Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy
jest najdłuższy podany termin.
6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma
możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich
Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży jeśli istnieje taka możliwość.
8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie
gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O
gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez
Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie
składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce
Strona | 7
„Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi
lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii
lub części.
4.Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu
od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez
Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą
elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie
oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały
określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku
o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca
niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail
potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od
Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie
zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie
postanowi inaczej, jednak powyższe nie może rodzić dodatkowych kosztów po stronie
Sprzedawcy.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z
powrotem lub do czasu dostarczenia mu przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował
Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle
Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu,
jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany
pocztą.
§ 11
Reklamacja i gwarancja
Strona | 8
1. Umową Sprzedaży objęte są nieużywane Produkty. Na stronach Sklepu szczegółowo
opisany jest każdy Produkt.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
Regulaminie adresy Sprzedawcy wskazane w § 3 Regulaminu.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym
datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w
związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta
uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany
w § 3 niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także
jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.
z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w
sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§ 13
Ochrona danych osobowych
Strona | 9
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego jest Sprzedawca,
który zapewnia ochronę przekazywanych danych w sposób przewidziany przez ustawę
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe Kupujących wykorzystywane będą w celu
realizacji zamówień, weryfikacji, jakości oferowanych usług, kontaktu z Kupującymi
w zakresie związanym z realizacją zamówienia lub serwisem posprzedażowym, w
celu utrzymywania kont w witrynie www.krywaldkatex.pl, a także w prawnie
usprawiedliwionym celu Sprzedawcy, tj. marketingu bezpośredniego towarów i usług
.
2. Dane osobowe podane przez Kupującego w toku procesu rejestracji w Serwisie są
przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług
świadczonych w ramach Serwisu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, o ile nie
wystąpią okoliczności zobowiązujące Sprzedawcę do takiego udostępnienia na
podstawie przepisów prawa, w szczególności sądom, prokuraturze, policji i innym
uprawnionym organom na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie
postępowań.
3. Podanie danych osobowych przez Kupującego w toku procesu rejestracji w Serwisie
jest dobrowolnie, ale konieczne do korzystania z Serwisu.
4. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również do ich
poprawiania. Kupujący ma również prawo żądać zaniechania przetwarzania podanych
przez siebie danych poprzez usunięcie ich z bazy danych w każdym czasie, jednak w
takim przypadku dalsze korzystanie z Serwisu może okazać się niemożliwe, a
Sprzedający może zaprzestać sprzedaży na rzecz Kupującego.
5. Sprzedający ma obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych przekazanych
Sprzedającemu w związku ze sprzedażą prowadzoną na Serwisie. W razie zaniedbania
tego obowiązku Sprzedający może zaprzestać sprzedaży na rzecz Kupującego.
6. Dokonując rejestracji w Serwisie, Kupujący powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych przez Sprzedającego w związku z korzystaniem z Serwisu
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. Dokonując rejestracji w Serwisie, Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie
informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji
elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i
dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień
niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną uznane w sposób
przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy
skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego
postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego
postanowienia i całego Regulaminu.
Strona | 10
4. Prawem właściwym w przypadku rozpatrywania sporów pomiędzy Sprzedawcą, a
Kupującym jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Sprzedawca nie
uznał reklamacji Kupującego, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Kupujący będący
konsumentem może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do właściwego Stałego
Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy
Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do
ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem:
www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
5. Dostawa zamówień odbywa się wyłącznie w obrębie Rzeczpospolitej Polskiej.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.
U. z 2014 r. poz. 827) oraz kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5
ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym, z którym można zapoznać się za pośrednictwem strony
www.uokik.gov.pl.
7. Układ oraz zawartość witryny www.krywaldkatex.pl pozostaje pod ochroną prawną.
Kopiowanie, powielanie, przedrukowywanie jakiejkolwiek części serwisu bądź jego
zawartości w tym zdjęć, bez zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie przepisów ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu
wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej witryny. Do
zamówień złożonych przed tą datą zastosowanie mają postanowienia Regulaminu
obowiązujące w dacie złożenia zamówienia.
9. Wszelkie spory pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą będą w pierwszej kolejności
rozstrzygane polubownie w dobrej wierze. W razie niemożliwości osiągnięcia
porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwości
ogólnej Sprzedawcy.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2019r.